IMPORT                                 
                                                                                                                                                                           EXPORT                                   
                                                                                                                                                                           BANK                           
                                                                                                                                                                           INSURANCE                
                                                                                                                                                                           NEWS & ACTIVITIES                   
                                                                                                                                                                           DATA                                    
  HOME ABOUT US SERVICES CCONTACT GALLERIES FORMS WEBBOARD LINKS  
 
     
 
                                                                    Page 1 2 3 4 5 6 7  

ตัวอย่าง การคิดค่าระวาง
   1. มีสินค้าอยู่ 5 กล่อง ขนาด 100x 80 x 90 ซม. น้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (GROSS WEIGHT) 460 กก. น้ำหนักที่จะใช้คิดค่าระวางเป็นเท่าใด
  2. ถ้าต้องการส่งสินค้าทั้งหมดนี้จากกรุงเทพฯ ไป ฮ่องกงอัตราค่าระวาง กก.ละ 40 บาท จะต้องชำระค่าระวางเท่าใด
วิธีการคำนวณ
  1. น้ำหนักปริมาตร              = จำนวนสินค้า x ขนาดของสินค้า
                                                       6000 ลูกบาศก์ ซม.
                                    = 5 x (100x80x90 cms)
                                                   6000
   น้ำหนักปริมาตรที่ได้            = 600 กก.
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (460 กก.)ซึ่งต่ำกว่าดังนั้นให้นำน้ำหนักปริมาตร
มาคูณกับอัตราค่าระวาง ฉะนั้้นจะต้องชำระค่าระวาง = 24,000 บาท (600 X 40)
การชำระค่าระวาง
ผู้ส่งออกสามารถชำระค่าระวางได้ 2 วิธี
   1. ชำระ ณ. ต้นทาง ผู้ส่งเป็นผู้ชำระ
   2. ชำระ ณ. ปลายทาง ผู้รับเป็นผู้ชำระ
การชำระด้วยวิธีใดนั้น ต้องดูระเบียบข้อบังคับของประเทศปลายทาง หรือของสายการบิน
เช่น รัฐบาล เนปาล พม่า ศรีลังกา จะต้องชำระ ณ. ต้นทางเท่านั้น เป็นต้น
ระบบคอนเทนเนอร์
          ปัจจุบันสายการบินส่วนมากรวมทั้งการบินไทยได้นำระบบคอนเทนเนอร์ใช้ใน
การขนส่ง โดยใช้ระบบการควบคุมอัตโนมัติ ที่สามารถจัดส่งขึ้นไปวางบนเครื่องบิน     ปัจจุบันการบินไทยมีคอนเทนเนอร์ระบบรักษาอุณหภูมิ COOLTAINER สำหรับสินค้า
ที่ต้องการอุณหภูมิคงที่
                                 ภาพแสดงตู้คอนเทนเนอร์ทางอากาศ

การขนส่งทางบก (Road or Motor Transportation)
จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1 การขนส่งทางรถไฟ (Railroads)
การขนส่งทางรถไฟ เป็นเส้นทางการลำเลียงที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย ดำเนินงาน
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าหนัก ๆ ปริมาณมากและในระยะทางไกล อัตราค่าบริการไม่แพง การขนส่งทางรถไฟจะมีกำหนด
เวลาออกและถึงจุดหมายปลายทางในระยะเวลาแน่นอนและมีความปลอดภัยจากการ
เสียหายของสินค้า
ส่วนประกอบของการขนส่งทางรถไฟ
  1.   ผู้ประกอบการ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
  2.   ขบวนการรถไฟ คือ อุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟ ได้แก่
  - ขบวนรถไฟโดยสาร ใช้ขนส่งผู้โดยสาร ได้แก่ ขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา
รถดีเซลราง
  - ขบวนรถไฟสินค้า ใช้ขนส่งสินค้า มี 3 ประเภท คือ
  2.1 รถปิด คือ รถไฟที่ปิดทุกด้าน เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่เสียหายง่ายเมื่อ
ถูกแดดถูกฝน
  2.2 รถเปิด คือ รถไฟที่ไม่มีหลังคา เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่ไม่เสียหายเมื่อ
ถูกแดด ถูกฝน
  2.3 รถเฉพาะกิจ คือ รถไฟที่ออกแบบสำหรับใช้เฉพาะงาน เช่น รถบรรทุกน้ำมัน
รถบรรทุกปูนซีเมนต์ รถบรรทุกน้ำมัน เป็นต้น
  - เส้นทางรถไฟ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
ข้อดีข้อเสียของการขนส่งทางรถไฟ

ข้อดี ข้อเสีย
 1. ประหยัด ขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก
 หลายชนิด
 2. รวดเร็ว สามารถขนส่งสินค้าได้ทัน
 ตามกำหนดเวลาที่ต้องการ
 3. สะดวก เพราะมีตู้หลายชนิดให้
 เลือกเพื่อความเหมาะสมกับสินค้า
 4. ปลอดภัยสูง เมื่อเทียบกับเส้น
   ทางอื่น
 5. ขนส่งได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ

 1. ไม่สามารถขนส่งสินค้าให้ถึงที่ต้อง
  การขนถ่ายได้
 2. ความยืดหยุ่นมีน้อย เพราะมีเส้นทาง
  ตายตัว
 3. มีความคล่องตัวน้อยกว่าการขนส่ง
 แบบอื่น เพราะมีกฏระเบียบมาก
 4. ไม่เหมาะสมกับผู้ส่งสินค้ารายย่อย   ปริมาณน้อย

2 การขนส่งทางรถยนต์ (Motor Transportation) หรือรถบรรทุก
(Truck Transportation)

การขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก ถือว่าเป็นหัวใจของการขนส่งทางบก ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการสร้างถนน ขยายถนนเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยมีกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ซึ่งการขนส่งทางรถยนต์หรือทางรถบรรทุก
นั้นสามารถแก้ปัญหาในด้านการจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าได้เป็นอันมาก เพราะการขนส่ง
สินค้าสะดวด รวดเร็ว สามารถส่งสินค้าไปถึงผู้ใช้ได้โดยตรง


 
 
Back to Top                                            Page 1 2 3 4 5 6 7